កម្មវិធីកាពិតម្ទេសខ្មាំង

. ផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ សុក្រ

ថ្ងៃ ចន្ទ

ម៉ោងទី១៖ នាទី ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ

ម៉ោងទី២ ពីនេះពីនោះ (ប្រធានបទចំរុះ)

ថ្ងៃ អង្គារ៍

ម៉ោងទី១៖ នាទី ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ

ម៉ោងទី២៖ រឿង ប្រវត្តិសាស្រ្ត លើលោក – ចំណេះដឹងទូទៅបរទេស

ថ្ងៃ ពុធ

ម៉ោងទី១៖ នាទី ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ

ម៉ោងទី២៖ នាទី ស្រី និង ប្រុស

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 

ម៉ោងទី១៖ នាទី ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ

ម៉ោងទី២៖ រឿង សាសនា – ស្វែងរកផ្លូវត្រូវ

ថ្ងៃ សុក្រ  

ម៉ោងទី១៖ នាទី ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ

ម៉ោងទី២៖ រឿង សុភមង្គលគ្រួសារ – ប្តី ប្រពន្ធ – សង្គម – ការអប់រំ

វីដេអូ

Latest

Recent Video

Loading...

Follow Us

Pin It on Pinterest

Share This